_ انگیزش ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………..77
_ نگرش به دوپینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………78
_ رفتار دوپینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………78
4.3 جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..79
_ ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………79
_ نحوه جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….80
5.3 روش های آ ماری ……………………………………………………………………………………………………………………80
فصل چهارم : یافته ها
1.4 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….83
_ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………….83
_ توصیف سوال ها و گزاره های ابزارهای تحقیق …………………………………………………………88
_ توصیف متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………..94
2.4 یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………….95
فهرست مطالب
عنوان صفحه
_ گزارش پایائی ابزارهای اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………..95
_ گزارش اعتبار یابی ابزارهای اندازه گیری تحقیق ………………………………………………………………………………97
_ آزمون مدل ……………………………………………………………………………………………………………………..107
_ گزارش تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………………………………………….135
_ بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………….152
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1.5 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………155
2.5 محدودیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………187
3.5 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….187
_ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….187
_ پیشنهادات برای مطالعات آینده …………………………………………………………………………………………………….188
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..189
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………195
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
1.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح ورزشکار……………………………………………………………………….83
2.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب بستگی داشتن آینده ورزشی به موفقیت بدنی……………………………….84
3.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ……………………………………………………………………………….84
4.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت سنی………………………………………………………………..85
5.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب رشته ورزشی………………………………………………………………85
6.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………………………………86
7.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه ورزشی…………………………………………………………………………87
8.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح رقابت……………………………………………………………………………87
9.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات مقیاس نگرش به دوپینگ…………………………..88
10.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات رفتار دوپینگ……………………………………….90
11.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات مقیاس انگیزه ورزشی…………………………….91
12.4 جدول بررسی آمار توصیفی ابعاد انگیزه ورزشی………………………………………………………94
13.4 جدول بررسی آمار توصیفی متغیر های اصلی تحقیق………………………………………………………………95
14.4 جدول ضرایب آلفای کرانباخ برای متغیرهای های تحقیق………………………………………………………………….96
15.4 جدول ضرایب آلفای کرانباخ برای ابعاد انگیزه ورزشی…………………………………………………………………….97
16.4 جدول ارتباط میان ابعاد انگیزه ورزشی…………………………………………………………………….101
17.4 جدول خلاصه نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر انگیزه ورزشی………………………………………………………….102
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
18.4 جدول خلاصه نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ………………………………………..106
19.4 جدول بررسی خلاصه فرضیات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………111
20.4 جدول بررسی خلاصه فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………122
21.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر وضعیت حرفه ای بودن……………………………………………….125
22.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سطوح ورزشکاران…………………………………126
23.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای نوع ورزشکار……………………………………………………………………..126
24.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر گروه های سنی………………………………………………………..128
25.4 جدول میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت سنی………………………………………………………………..129
26.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای گروه های سنی…………………………………………………………………..129
27.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر رشته ورزشی………………………………………………………….133
28.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک رشته ورزشی………………………………………………………………134
29.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای رشته ورزشی…………………………………………………………………….134
30.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………..140
31.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت تحصیلی………………………………………………………..141
32.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تحصیلات………………………………………………………………..141
33.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تجربه………………………………………………………….145
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
34.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سابقه ورزشی…………………………………………………146
35.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تجربه………………………………………………………………………146
36.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح رقابت…………………………………………………………..150
37.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سطح رقابت……………………………………………………151
38.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس به تفکیک وضعیت جنسیتی………………………………………………………151
39.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت جنسیتی………………………………………………………….151
40.4 جدول بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….153
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2-1 انواع مختلف انگیزه در زنجیره خودمختاری………………………………………………………………………………….19
2-2 نتایج تحلیل مسیر مدل انگیزشی روی مصرف مواد افزایش دهنده عملکرد…………………………………………23
2-3 مدل انگیزشی رفتار دوپینگ……………………………………………………………………………………………………..24
2-4 سطوح مختلف انگیزش بیرونی………………………………………………………………………………………………….31
2-5 نتایج اثرات مستقیم مدل که ارتباط بین نگرش ها به افزایش دهنده های عملکرد و حساسیت دوپینگ…….70
2-6 نتایج مدل میانجی ارتباط بین نگرش ها به افزایش دهنده های عملکرد، تمایل احتماعی و حساسیت دوپینگ…71
2-7 نتایج مدل اصلی تحقیق که ارتباط بین نگرش به دوپینگ، رفتار دوپینگ، باور دوپینگ وگرایش ورزشی…….75
4 . 1 . مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت تخمین استاندارد………………………………………………98
4 . 2 . مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت ضرایب معناداری…………………………………………..100
4 . 3 . مدل اندازه گیری متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ در حالت تخمین استاندارد…………………………….104
4 . 4 . مدل اندازه گیری متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ در حالت ضرایب معناداری…………………………..105
4 . 5 . مدل مفهومی تحقیق (اصلی)………………………………………………………………………………………108
4 . 6 . مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………109
4 . 7 . مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………….110
4 . 8 . مدل مفهومی تحقیق (فرعی)………………………………………………………………………………………121
4 . 9. مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد………………………………………………………………………………..123
4 . 10. مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………..124
فصل اول:
مقدمه و معرفی
1-1 مقدمه

سایت منبع

احتمالاً واژه دوپینگ از واژه هلندی دوپ1 که نام یک نوشیدنی الکلی ساخته شده از پوست انگور است که توسط جنگجویان زولو به منظور افزایش دلاوریشان در جنگ مورد استفاده قرار می گرفته مشتق شده است(وادا،20122). و یا به روایتی دیگر واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است و اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید(جعفری ،1385 به نقل از محمد عاکفیان ،1389).
امروزه واژه ی دوپینگ بطور انحصاری اشاره به استفاده روشها و مواد افزایش دهنده عملکرد در رقابت ورزشی چه به منظور افزایش و چه حفظ عملکرد و همچنین گریز از روند نمونه گیری دارد (پتروزی3،2002). علیرغم اصطلاحات مرتبط جدید، بهره گیری از کمک دهنده های شیمیایی در وضعیت های ورزشی فاجعه جدیدی نیست. عارضه استفاده از مواد ممنوعه در میان ورزشکاران که به قصد ارتقای مصنوعی سطح اجرا است ریشه در دیرباز دارد و در حال حاضر بسیار مشهود می باشد زیرا که از سمت ورزش های حرفه ای تغذیه و حمایت می شود و به صورت تجاری روی آن متمرکز شده اند. استفاده بعضی از اشکال مواد شیمیایی برای افزایش هوشیاری، استقامت و عملکرد بدنی همواره مورد توجه بوده است(وروکن4،1996، هولیهان5،1999). ورزشکاران رقابت کننده در المپیک یونان باستان از محرک ها برای افزایش عملکردشان استفاده می کردند(آسکن6،1998، شنیدر و باتچر7،1991). ورزشکاران یونان باستان به استفاده از رژیم های غذایی خاص و معجون های محرک برای نیرومند ساختن خودشان مشهورند. گلادیاتورهای رومانیایی و سواره نظام های قرون وسطی به کمک گیری از مواد افزایش دهنده عملکرد جهت قادر بودن به ادامه وضعیت های جنگی علیرغم خستگی و جراحت روی می آوردند(وادینگتون8،2000). در ورزش مدرن، دوچرخه سواران، و شناگرهای مسافت های طولانی همواره نخستین مظنون های دوپینگ بوده اند. دوندگان ماراتون قبل از قرن بیستم مظنون های استفاده ی استریکنین9 بوده اند. بوکسورها نیز پیوسته از محرک ها و دیگر داروها مثل کوکائین10، هروئین11 و الکل12 برای افزایش هوشیاری و/یا تسکین درد استفاده می کردند(دونوهویی13 و جانسون14،1986). موارد بیشمار هستند. همچنین مواد افزایش دهنده عملکرد بطور آزادانه و نا محدود برای قرن ها در ورزش استفاده شدند. این چنین اعمالی از سال 1960 زمانی که سری های مرگ یا حوادث قریب به مرگ نهایتاً دستگاه های مدیریت ورزش را از خطر اینکه استفاده ی مواد در ورزش مشکلی جدی است با خبر کرد، غیر قابل قبول بوده است(وادینگتون ،2000). نگرانی اصلی تعداد ورزشکاران استفاده کننده از دارو یا مقدار داروهای استفاده شده نیست بلکه خطرات ترکیب داروهای مختلف است. استفاده از افزایش‌دهنده های عملکرد یکی ازمهم ترین مشکلات ورزش های رقابتی در دهه های متمادی بوده است. ارزیابی نگرش ورزشکاران در مقابل مواد افزایش دهنده عملکرد ممنوع شده(اکثراً استروئید های آنابولیک) و دوپینگ تاریخ طولانی در ورزش دارد. در حدود 40 سال قبل، از ورزشکاران درباره اعتقادشان در مورد نتایج مثبت استفاده از مواد نیروزا پرسیده شد. محققان به یک بصیرت خوب و عقلانی در رفتار افرادی که دوپینگ می کردند رسیده اند(وادا، 2006 ،2009). فشار زیادی برای برنده شدن در سازمانهای ورزشی و ورزشکاران درگیر در رقابتهای ورزشی سطح بالا که در بالاترین سطح خود هستند وجود دارد. جوامع می خواهند قهرمانان و نام آوران مشهور خود را ببینند و به جهانیان بشناسانند. ملت ها می خواهند به ورزشکاران خود که در بالاترین سطح رقابتی قرار دارند افتخار کنند. جوامع محلی آرزو می کنند که در کانون توجه قرار گیرند، محبوبیت داشته باشند و تصویر مثبتی از قهرمانان خود ارائه دهند. شرکت کنندگان تشنه رکورد شکنان رقابت های ورزشی هستند. همه این موارد بدین معنی است که افراد و سازمانها دائماً در حال توسعه و دست یابی به هر نوع تکنولوژی و وسیله ای هستند که باعث پیشی گرفتن آنها در رقابت شود و استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد به عنوان یکی از راه های اجرای برتر همواره مد نظر بوده است( پتروزی 2002).
1-2 بیان مساله
در ورزش دوپینگ به داروهای افزایش دهنده عملکرد و به طور مشخص آنهایی که توسط سازمانهای کنترل رقابتها ممنوع شده اند گفته می شود. دوپینگ و عادت های مرتبط با آن اغلب در ورزش هایی که قدرت نقش مهمی در توفیق آن دارد ازقبیل(وزنه برداری و پاورلیفتینگ و…) و نیز ورزش هایی که ظرفیت هوازی عامل عمده برتری است مثل(دوچرخه سواری، اسکیت، فوتبال و …) مشاهده می شود(لیپی15، فرانچینی16، گویدی17، 2007، ماروویک 2006). دوپینگ در ورزش های رقابتی شایع است. بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا فاکتورهایی که بر عملکرد ورزشکاران در رقابت موثر هستند را شناسایی کنند. آنها امیدوار هستند که با ارزیابی های اثربخش بتوانند یافته هایی را در جهت کمک به ورزشکاران برای پیشرفت در دست یابی به اهدافشان طراحی کنند. مطالعات نشان داده است که وضعیت فیزیکی و ذهنی بیشترین تاثیر را بر عملکرد ورزشکاران دارند( جی لای،1997). محققان به نظر می رسد با اینکه دوپینگ در ورزش نا خوشآمد است موافق باشند. لازم به ذکر است دلیل پشت موضوع ممنوعیت دوپینگ ابتدا افزایش نگرانی درباره ی سلامتی ورزشکار بود(تود و تود18، 2001). دوپینگ بعد از آن مورد تنها به عنوان کاری غیر اخلاقی پدیدار شد(پتروزی، 2007). هردوی ادبیات برجسته و وضعیت سازمانی ورزشی جهانی اداری پیشنهاد می کند که نگرش های ورزشکاران مسئول رفتار منحرف دوپینگ هستند(آلارانتا و همکاران19، 2006، کرون و هیترینگتون20، 1989، هوبرمن21، 2001).
بیش از حد رقابتی بودن یا پیروزی طلب بودن به عنوان توضیح غیر فنی برای دوپینگ استفاده می شود. اگرچه سطوح متفاوت جنسیت، فرهنگ و رقابت در میان ورزشکاران از دهه 80(گیل و دوالتوسکی22، 1988، گیل، کلی، مارتین و کاروسو23، 1991) به دقت بررسی شده است، ارتباط بین این فاکتورها و رفتار دوپینگ به طور تجربی آزمون نشده است، به استثنای یک پروژه در مطالعه بوسیله لوسیدی، گرانو، لئون، لومباردو و پسی24(2004). مدل تئوری کلاسیک رفتار برنامه ریزی شده25(آجزن و مادن26، 1986) یک چهارچوب کاری به صورت تئوری برای مطالعه در میان افراد بالغ ایتالیایی فراهم کرد، که نگرش به عنوان قوی ترین پیشگو برای تصمیم رفتاری شناخته شد. مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در طول سطوح مختلف جنسیت و درگیری ورزش جای گرفت(پتروزی،2007). مفروضات اصلی نگرش در مقابل دوپینگ یکی از مهمترین پیش بینی کننده های رفتارهای احتمالی دوپینگ می باشد، ورزشکارانی که نرمی و ملایمت بیشتر در مقابل دوپینگ نشان دادند، احتمال بیشتری در استفاده از داروهای ممنوعه داشتند(پتروزی، آیدمن27 و نپوز28، 2008، پتروزی و آیدمن 2009). مطالعات نشان داد که ورزشکاران تمایل به اتخاذ اهداف اجتنابی در مواجهه با فشارهای هنجاری به انجام این کار دارند(کونروی29، کای30 و کوتسورث31، 2006)، در حالی که تحقیقات دیگر نشان داد که هر هدف موفقیت با جنبه های مختلف محیط انگیزشی والدین و تیم، با اهداف مهارت که مشخصات مثبت تر نسبت به اهداف عملکرد نشان دادند، پیش بینی شده بود(موریس32 و کاووسانو33، 2008و2009). مطالعات فوق نشان می دهد که هر دوی اهداف موفقیت و انگیزه می توانند طیف وسیعی از رفتارهای مرتبط ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد، و اثر عمیقی بر ورزشکاران شناخت مرتبط ورزشی و منش ورزشکاری دارند. فعل و انفعال بین این سه بعد رفتار نیز ممکن است برای درک بهتر استفاده از مواد افزایش دهنده عملکرد در ورزش مورد استفاده قرار گیرد، در عین حال تحقیقات در این مورد کمیاب بوده است(بارکوکیس34 و همکاران،2011). در مطالعه حاضر محقق به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که آیا انگیزه ورزشی بر رفتار دوپینگ تاثیر دارد؟ همچنین آیا نگرش به دوپینگ بر رفتار دوپینگ تاثیر دارد.
1-3 اهمیت پژوهش
مسئله دوپینگ در بازی های المپیک متوقف نشده است. انجام دوپینگ در نخبه های ورزشی شایع بوده و همچنین استفاده ی مواد شیمیایی برای بهبود عملکرد(بعضی مواقع داشتن ظاهری خوب، مخصوصاً در مورد استروئیدهای آنابولیک35) در خارج از نخبگان و در ورزشهای دانشگاهی و دبیرستان ها گسترش یافته است(یسالیس و باهرک36، 1995). روند صعودی بسیار نگران کننده ای در رشد میزان مصرف داروهای نیروزا در جامعه ورزشی جهانی وجود دارد. این امر بقدری مسئولین ورزشی جهانی را نگران کرده است که کمیته بین المللی المپیک 2008 پکن تقریبا از تمامی افرادی که برای بازیهای المپیک انتخاب شده بودند حین برگزاری و خارج از مسابقه حداقل یکبار تست دوپینگ گرفت که این خود نشان دهنده اهمیت خطر بسیار جدی ناشی از پدیده مذموم دوپینگ در ورزش می باشد. مجموع آزمایشات انجام شده در این بازی ها 5000 مورد و نتایج مثبت 17 مورد بوده اند(اسکولویک 2009).
تلاش های اخیر برای مقابله، ریشه کن کردن و تعلیم و آموزش منتفی خواهد شد اگر انگیزش و نگرش های افراد در دوپینگ به طور کامل شرح داده نشوند. با توجه به نقش دوپینگ و گرایش جوانان و بزرگسالان به سمت این پدیده جهت برتری و پیشی گرفتن در ورزش جهت دستیابی به اهداف و نقش روانشناختی چه از بعد درونی و چه از بعد بیرونی و نتایج سوء استفاده از مواد افزایش دهنده عملکرد و محرومیت ها و شکست هایی که در پی این پدیده ورزشی که به سرعت و با متد های جدیدی گام برداشته، وجود دارد شناخت ورزشکاران از بعد روانشناختی و دانستن انگیزه های روانی و رفتارهای شایع در زمینه دوپینگ دربین ورزشکاران می تواند در پیشگیری از این پدیده مهم ورزشی موثر باشد. برای اینکه این برنامه های پیشگیری موثر باشند، آنها باید بر یک مدل مفهومی که رفتار انسان را پیش بینی می کند استوار باشند(دونوان 37و همکاران، 2002 ، استرلاند 38و همکاران، 2003). شکاف های بسیاری هنوز هم در ادبیات وجود دارد، اطلاعات کمی درباره نگرش گروه های خاص ورزشکاران در موضوع استفاده از مواد افزایش دهنده عملکرد درحال حاضر در دسترس است(دیاسین39 و همکاران، 2003).
1-4 ضرورت پژوهش
اگرچه استفاده از مواد افزایش دهنده عملکرد توسط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و بسیاری از انجمن های ورزش حرفه ای در سراسر جهان ممنوع شده است، ورزشکاران همچنان این عمل را ادامه می دهند. تاکنون تلاش های انجام شده برای جلوگیری از استفاده از مواد افزایش دهنده عملکرد بر روی تشخیص و مجازات متمرکز بوده است، در حالی که تحقیقات بر روی عوامل روانی اجتماعی در ارتباط با رفتار دوپینگ تنها به تازگی شروع و توسعه یافته است(بارکوکسیس و همکاران،2011). مطالعات اولیه نقش نگرش ها را در استفاده از استروئیدهای آنابولیک در میان ورزشکاران را مورد بررسی قرار دادند(آنشل و راسل، 1997). علیرغم اینکه مطالعات مذکور به نقش باورها و نگرش ها نسبت به استفاده از دوپینگ پرداخته اند، متغیر های دیگری چون انگیزش و اهداف موفقیت(الیوت40، 1997) و جهت گیری منش ورزشکاری(کاووسانو و رابرت،2001؛ والرند و همکاران،1997) به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است. انگیزش ها در ورزش به عنوان عواملی که ممکن است بر رفتار دوپینگ موثر باشند شناسایی شده اند(دوناهو41 و همکاران ، 2006).
باتوجه به این موضوع که در داخل کشور مطالعاتی که نقش عوامل روانی اجتماعی را در رابطه با موضوع دوپینگ بررسی کرده باشند بسیار کم می باشد و همچنین اندک بودن مطالعاتی که در خارج از کشور ارتباط و تاثیر انگیزه ورزشی بر روی رفتار دوپینگ را مورد بررسی قرار داده باشد این ضرورت احساس گردید که در این مطالعه به بررسی ارتباط بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ پرداخته شود.
5-1 اهداف
1-5-1 هدف کلی:
هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین انگیزه ورزشی42 با نگرش به دوپینگ43 و رفتار دوپینگ44 در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی می باشد.
1-5-2 اهداف اختصاصی:
1- تعیین میزان نگرش ورزشکاران نسبت به دوپینگ
2 – تعیین میزان انگیزه ورزشی ورزشکاران
3 – تعیین میزان انگیزه درونی45 ورزشکاران
4 – تعیین میزان انگیزه بیرونی46 ورزشکاران
5 – تعیین میزان تنظیم بیرونی47 ورزشکاران
6- تعیین میزان قوائد درون فکنی48 ورزشکاران
7- تعیین میزان قوائد شناسایی49 ورزشکاران
8- تعیین میزان کنترل جامع50 ورزشکاران
9 – تعیین میزان بی انگیزه گی51 ورزشکاران
10- تعیین میزان رفتار دوپینگ ورزشکاران
11 – توصیف ویژگیهای دموگرافیک ورزشکاران
1-6 فرضیه های تحقیق:
1- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه های ورزشی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
2- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه درونی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
3- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه بیرونی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
4- ارتباط علی معناداری بین تنظیم بیرونی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
5- ارتباط علی معناداری بین قوائد درون فکنی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
6- ارتباط علی معناداری بین قوائد شناسایی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
7- ارتباط علی معناداری بین کنترل جامع و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
8- ارتباط علی معنی داری بین بی انگیزه گی و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
9- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه های ورزشی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
10- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه درونی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
11- ارتباط علی معنی داری بین انگیزه بیرونی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
12- ارتباط علی معناداری بین تنظیم بیرونی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
13- ارتباط علی معناداری بین قوائد درون فکنی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
14- ارتباط علی معناداری بین قوائد شناسایی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
15- ارتباط علی معناداری بین کنترل جامع و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
16- ارتباط علی معنی داری بین بی انگیزه گی و نگرش به دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
17- ارتباط علی معنی داری بین نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ ورزشکاران وجود دارد.
1-7 حدود تحقیق
1-7-1 محدوده زمانی انجام این تحقیق پس از تصویب آن، بین 4/10/91 تا 30/05/92 بوده است.
1-7-2 محدوده مکانی این پژوهش باشگاه های فرهنگی ورزشی تیم های لیگ برتر شهر های تهران، اصفهان ، همدان و اراک بوده است.
1-7-3 شرکت کنندگان حاضر در این تحقیق شامل ورزشکاران حرفه ای رشته های تیمی از سطوح ملی تا بین المللی بوده اند و حداقل سن شرکت کنندگان 18 سال بوده است.
1-8 تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات
1-8-1 دوپینگ52:
تعریف دوپینگ توسط کمیته بین المللی المپیک استفاده از کاری(مواد یا روش) است که به طور بالقوه برای سلامت ورزشکاران مضر و یا سبب افزایش توانایی عملکردشان می باشد. و یا حضور مواد ممنوعه در بدن ورزشکاران یا شواهدی از مصرف آن، یا شواهدی از استفاده روش ممنوعه است(کمیسیون پزشکی آی او سی53 (آی او سی،1999، ماده 2:13)، در نهایت دوپینگ را می توان استفاده از مواد یا روش های ممنوعه افزایش دهنده عملکرد مطابق با موارد ذکر شده در کد وادا تعریف کرد(وادا ،2012).
1-8-2 داروهای افزایش دهنده عملکرد 54:
مواد یا داروهای افزایش دهنده ی عملکرد هر دارویی است که جزء لیست داروهای ممنوعه بوده که توسط ورزشکاران مصرف شده و باعث بهبود اجرای ورزشی می شوند(وادا،2012).
1-8-3 انگیزش:
ساختاری فرضی است که برای توصیف نیروهای داخلی و یا خارجی که منجر به شروع، هدایت، شدت و تداوم رفتار می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
1-8-3-1 بی انگیزگی:
فقدان هدف و قصد در عمل یک فرد، که با نبود انگیزش مرتبط است.
1-8-3-2 انگیزه بیرونی:
درگیر شدن در یک فعالیت به عنوان وسیله ای برای رسیدن به یک هدف، و نه صرفاً به خاطر خود فعالیت. به عبارت دیگر استفاده از پاداش بیرونی مانند جایزه یا پول به منظور تحریک رفتار، با این پیش فرض که انجام دهنده کار می تواند با این نیروهای بیرونی کنترل شود. اگر این نیروها وجود نمی داشتند، ورزشکار از فعالیتی با چنان شدت اجتناب می کرد یا آن را کاهش می داد. انگیزه بیرونی دارای چهار نوع مختلف است که از پایین ترین به بالا ترین سطح از زنجیره خودمختاری، تنظیم بیرونی، قوائد درون فکنی، قوائد شناسایی و کنترل جامع هستند.
الف) تنظیم بیرونی:
تنظیم بیرونی اشاره به رفتارهایی دارد که از طریق منابع بیرونی مثل به دست آوردن پاداش های مادی یا محدودیت های اعمال شده توسط دیگران کنترل می شود.
ب) قوائد درون فکنی:
به وسیله درون فکنی، منابع بیرونی پیشین انگیزش درونی شده است، به طوری که دیگر نیازی به حضور فعلی آن به عنوان مولد رفتار وجود ندارد. در عوض این رفتارها از طریق فشارهای داخلی مانند احساس گناه یا اضطراب تقویت می شوند.
ج) قوائد شناسایی:
قوائد شناسایی آن نوع از انگیزه بیرونی است که در اجرا نمود پیدا می کند، وقتی که شخص ارزش گذاری و قضاوت رفتار را مهم می شمارد و آن را بدون انتخاب انجام می دهد.
د) کنترل جامع:
کنترل جامع نشان دهنده مستقل ترین شکل از انگیزش بیرونی است و زمانی اتفاق می افتد که بین قوائد رفتاری و نیازها، اهداف و ارزش های تائید شده شخصی، که بخشی از فرد هستند تجانس وجود دارد.
1-8-3-3 انگیزه درونی (ذاتی):
درگیر شدن در فعالیتی برای خود آن فعالیت و برای لذت بردن و رضایت به دست آمده از مشارکت است. انگیزه درونی نیز شامل 3 نوع مختلف است که به ترتیب عبارتند از: انگیزه درونی برای دانستن، انگیزه درونی برای کمال، انگیزه درونی برای تجربه تحریک.
الف) انگیزه درونی برای دانستن55:
این نوع از انگیزه مربوط به ساختارهایی از جمله اکتشاف، کنجکاوی، اهداف یادگیری، انگیزه درونی برای یادگیری و نیاز معرفتی به دانستن و ادراک است.
ب) انگیزه درونی برای کمال56:
انگیزه درونی نسبت به کمال می تواند به عنوان مشغول شدن در فعالیتی برای احساس لذت و رضایت خاطر ناشی از تجربه تلاش برای به انجام رساندن یا ایجاد چیزی تعریف کرد.
ج) انگیزه درونی برای تجربه تحریک57:
هنگامی که فردی درگیر فعالیتی است به منظور احساسات تحریک کننده مثل لذت حسی، تجارب زیبایی شناسی، و همچنین برای سرگرمی و هیجان مشتق شده از تعامل فرد در فعالیت است.
1-8-4 نگرش به دوپینگ :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجان هایی که شخص را پیشاپیش آماده می کند تا به دیگران، اشیاء و گروه های مختلف به شیوه ی مثبت یا منفی نگاه کند. نگرش ها ارزیابی از اشیاء را خلاصه می کنند و در نتیجه پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده می گیرند(گنجی، 2009).
نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تاثیر مستقیم و پویا بر جای می گذارد(آلپورت58 ،1935). حال نگرش به دوپینگ یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی ورزشکار است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش او نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به دوپینگ تاثیر مستقیم و پویا بر جای می گذارد(منوچهری ،1390).
1-8-5 رفتار دوپینگ :
رفتار پاسخی است که ارگانیسم به محرک بیرونی می دهد. به بیان دیگر رفتار واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر می زند(براهنی، 1381). در نتیجه رفتار دوپینگ واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی مربوط به دوپینگ از ورزشکار سر می زند.
فصل دوم:
زیر بنای نظری و
پیشینه تحقیق
2-1 زیربنای نظری
فرضیه صفر اول : ارتباط علی معنی داری بین انگیزه های ورزشی و رفتار دوپینگ ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی وجود ندارد.
زیربنای نظری:
انگیزه، یک اصطلاح کلی است که زمینه مشترک بین نیازها، شناخت‌ها و هیجان‌ها را مشخص می‌کند که هر یک از این ها فرآیندی درونی است که رفتار را نیرومندانه هدایت می‌کند(رید59، 2009). درطول سالها روانشناسان به وجود انواع مختلفی از انگیزه پی برده اند. دو نوع گسترده آن که به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته اند انگیزه درونی و بیرونی است( والرند ، 2004). انگیزه و تاثیر آن بر رفتار می تواند توسط نظریه ی خود مختاری دسی و رایان60(1985) به خوبی بیان شود. این نظریه شناسایی می کند جنبه های مختلفی از رفتار برانگیخته را و فرض می کند که انگیزه باید به عنوان یک ساختار چند بعدی درنظر گرفته شود شامل سه بعد کلیدی که در طول زنجیره خودمختاری از بالاترین سطح به پایین ترین سطح به ترتیب شامل: انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی انگیزگی(دسی و رایان ، 1985)
– سطوح خودمختاری +بی انگیزگیکنترل جامع
قوائد شناسایی شده


دیدگاهتان را بنویسید