24-2. زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)53
25-2. عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت55
1-25-2. سیستم پردازش داده ها55
2-25-2. سیستم پشتیبانی56
3-25-2. سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)58
4-25-2. سیستم اطلاعات مدیریت ارشد59
5-25-2. سیستم خبره60
1-5-25-2. مدل سیستم خبره61
2-5-25-2. محدودیت سیستم خبره62
26-2. اداره مجازی62

سایت منبع

عنوان مطلبشماره صفحه
1-26-2. ملزومات اداره مجازی63
2-26-2. بسته های نرم افزاری64
3-26-2. جزایر اطلاعاتی64
4-26-2. پروژه های خاص64
27-2. ملزومات اجرایی سیستم مدیریت اطلاعات65
1-27-2. نرم افزار متناسب و کارآمد65
2-27-2. حمایت مدیران ارشد 65
3-27-2. سازماندهی مناسب66
4-27-2. بسته های سخت افزاری و نرم افزاری66
5-27-2. ارجاعات سیستم ها به یکدیگر66
6-27-2. موتور پایگاه داده66
7-27-2. پرهیز از بلند پروازی67
8-27-2. امنیت سیستم.67-28-2. مطالعه امکانسنجی68
29-2. موارد تبیینی توسط امکانسنجی70
30-2. ساختار امکانسنجی71
31-2. آمادگی برای امکانسنجی72
32-2. تعیین مشکلات امکانسنجی73
33-2. انتخاب گزینه امکانسنجی73
34-2. جمع بندی و گزارش امکانسنجی73
35-2. تکنیک TELOS74
36-2. ابعاد امکانسنجی پیشنهادی پروژه77
1-36-2. امکانسنجی اقتصادی77
1-1-36-2. بررسی متغییر اقتصادی در استقرار سیستم77
2-1-36-2. تجزیه وتحلیل منفعت78
3-1-36-2. هزینه های مستقیم77
4-1-36-2. انواع منافع سیستم79
عنوان مطالب شماره صفحه
5-1-36-2. هزینه آنالیز و طراحی سیستم79
6-1-36-2. امکانپذیری کاهش هزینه ها80
7-1-36-2. صرفه پذیر بودن دستیابی به نرم افزار و سخت افزار81
8-1-36-2. هزینه های آموزش82
9-1-36-2. هزینه های نصب82
10-1-36-2. هزینه های تبدیل و تغییرات82
11-1-36-2. هزینه های مازاد82
12-1-36-2. هزینه های عملیاتی82
13-1-36-2. مزایای اقتصادی83
14-1-36-2. مقایسه هزینه ها و منافع84
15-1-36-2. کاهش فساد اداری و مالی86
2-36-2. امکانسنجی عملیاتی86
1-2-36-2. ابعاد امکانسنجی عملیاتی88
3-36-2. امکانسنجی فنی…………89
1-3-36-2. ابعاد امکانسنجی فنی89
37-2. گزارش امکانسنجی90
1-37-2. گزارش کلی90
2-37-2. گزارش تفصیلی91
3-37-2. اجزاء گزارش نمونه ای امکانسنجی92
38-2. هدف تجهیز سازمان با سیستم MIS 93
39-2. تاریخچه آموزش و پرورش در ایران94
40-2. سیرتحول آموزش و پرورش در ایران95
41-2. مدارس و مراکز آموزشی در ایران96
42-2. تاریخچه مدارس جدید در ایران96
43-2. وظایف آموزش و پرورش در ایران97
44-2. آموزش و پرورش منطقه 3 تهران98
45-2. پیشینه پژوهش99
عنوان مطلب شماره صفحه
1-45-2. تحقیقات داخلی….99
2-45-2. تحقیقات خارجی.107-فصل سوم (روش تحقیق)…………………………………………………………………………………………………..110
1-3. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..111
2-3. روش تحقیق112
3-3. جامعه آماری113
4-3. نمونه آماری113
5-3. روش نمونه گیری114
6-3. متغیرهای تحقیق114
7-3. ابزار گردآوری اطلاعات114
8-3. ویژگی روانسنجی ابزار تحقیق115
9-3. محدوده مکانی و زمانی پژوهش116
10-3. روش جمع آوری داده ها117
11-3. روشهای آماری118
فصل چهارم (تجزیه تحلیل داده ها)121
1-4. مقدمه122
2-4. آمار(داده های) توصیفی124
3-4. آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها128
فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)134
1-5. مقدمه135
2-5. خلاصه تحقیق135
3-5. یافته های تحقیق138
4-5. بحث و نتیجه گیری138
5-5. جمع بندی نتایج تحقیق141
6-5. پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق143
7-5. محدودیتهای تحقیق145
8-5. پیشنهاد برای تحقیقات بعدی147
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
جدول 1-2. نگرش مدیران به فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..33
جدول 2-2. تأثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء نقش های یک مدیر موفق……………………………….34
جدول 1-4. مولفه های متغیر اقتصادی امکان سنجی…………………………………………………………..119
جدول 2-4. مولفه های متغیر فنی (تکنیکی) امکان سنجی…………………………………………………120
جدول 3-4. مولفه های متغیر عملیاتی امکانسنجی…………………………………………………….122و121
جدول 4-4. تست نرمال بودن نمونه های انتخاب شده از جامعه آماری……………………………..123
جدول 5-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد اقتصادی…………………….124
جدول 6-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد فنی…………………………….125
جدول 7-4. امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بعد عملیاتی……………………..125
جدول 8-4. رتبه بندی متغیرها ی امکان سنجی و مولفه ها (آزمون فرید من)………..127و126
جدول 9-4. آزمون فریدمن برای متغیرهای اقتصادی، تکنیکی، عملیاتی…………………………..127

فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان شماره صفحه
شکل 1-2. جریان کامل یک سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………..22
شکل 2-2. نیاز های اطلاعاتی مدیران در سه رده مدیریتی……………………………………………………31
شکل 3-2. گام های امکان سنجی……………………………………………………………………………………………71

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-2. مقایسه هزینه- مزایا……………………………………………………………………………………………….84
نمودار 1-4. رتبه بندی متغیرهای اقتصادی، فنی و عملیاتی امکان سنجی…………………………132
نمودار 2-4. رتبه بندی تحلیل پرسشنامه عمومی مکان سنجی………………………………………….133
چکیده
امروزه انفجار اطلاعات در بخش های مختلف مدیریت منجر به تحولات گسترده استفاده از فنآوری اطلاعات گردیده است. تخصصی شدن اطلاعات را می توان از دلایل استفاده این تکنولوژی در سازمان ها دانست. سیستم مدیریت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغییرات تکنولوژیکی، تکیه گاه اصلی مدیریت اطلاعات در توسعه بخش های مختلف جوامع محسوب می شود، بطوریکه اطلاعات ضروری و بهنگام را برای تسهیل فرایند تصمیم گیری مدیران در سازمان ها فراهم می سازد.
تحقیق حاضر امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان را مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی، عوامل مختلف امکان سنجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از آن جا که به بررسی و امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات می پردازد یک تحقیق توصیفی اکتشافی می باشد.
ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد و جامعه آماری مدیران و معلمان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش منطقه سه شهر تهران بوده است که از مجموع 1541 نفر از معلمان و مدیران، بر اساس جدول دی مورگان 100 نفر از معلمان و 50 نفر از مدیران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق ضمن پاسخ دادن به سوالهای تحقیق، مشخص گردید که امکان استقرار سیستم اطلاعات مدیریت از بُعد اقتصادی و عملیاتی وجود دارد اما از بعد فنی وجود ندارد. همچنین از لحاظ رتبه بندی و اولویت نسبت به مؤلفه های امکانسنجی، رتبه اول به مولفه عملیاتی، رتبه دوم به مولفه اقتصادی و رتبه سوم به مولفه فنی (تکنیکی) اختصاص یافت.
کلید واژه ها: آموزش و پرورش، اطلاعات، امکانسنجی، سیستم، مدیریت
فصل اول
(کلیات طرح تحقیق)
فصل اول- کلیات
1-1. مقدمه
2-1. بیان مسئله
3-1. اهمیت و ضرورت پژوهش
4-1. اهداف پژوهش
5-1. پرسش های پژوهش
6-1. فرضیه ها
7-1. تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق
مقدمه
یکی از وظایف مهم مدیریت، تصمیم گیری است و همین لفظ تصمیم گیری، یک عنوان کلی بوده که شامل گستره بسیاری از وظایف مدیران می باشد و از برنامه ریزی و سازماندهی گرفته تا هدایت و کنترل و سرانجام ارزشیابی را در بر می گیرد و البته باید توجه داشت که محتوای وظایف و عملکرد مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی نیز مختلف می باشد یعنی با توجه به اینکه مدیریت در چه سطحی (ارشد، میانی، اجرائی) صورت می گیرد، محتوای گوناگونی برای آنها شامل می شود (کومار1، 1374).
در عرصه سازمانها نیز فنآوری اطلاعات باعث بوجود آمدن تحولات عظیمی شده است و همه وجوه سازمانی و وظایف و کارکردهای مدیریتی را تحت تأثیرخود قرار داده است، به طوری که امروزه بسیاری از وظایف سازمانی و مدیریتی با استفاده از تکنولوژی رایانه ای انجام می گیرد (فتح الهی، 1384).
یکی از وجوه بارز زندگی کنونی، پیشرفتی می باشد که در عرصه تکنولوژی و فنآوری اطلاعات صورت گرفته است که تأثیر بسیار شگرفی بر زندگی بشر در قرن بیست و یکم از خود بر جای گذارده است بطوریکه در قرن بیست و یکم چاره ای جز تعامل با چنین تکنولوژی پیچیده ای وجود ندارد (آنسف و مک دانل2،1380). دیگر ویژگی بارز عصر حاضر، تغییر و تحول سریع در ابعاد گوناگون جوامع می باشد. این تغییرات از زمان رنسانس تا قرن حاضر در تمامی زمینه ها نمود علمی یافته و با توجه به پیشرفت های موجود در زمینه میکرو الکترونیک، جنبه انقلابی پیدا کرده است و در این میان تکنولوژی اطلاعات، موتور تغییرات جاری به شمار می رود (کتابی، 1384).
اولین تغییرات از زمان دستگاه تایپِ نسبتاً گران قیمت گوتنبرگ3 در قرن 16 شروع شده و با ابداعات و نوآوری های حاصله در محاسبه های مکانیکی در قرن 17 توسط پاسکال4 توسعه یافت. در قرن 18 میلادی جاکارت5 و در قرن 19 بابیج6، کارت پانچ را به همراه برنامه ریزی خودکار پی ریزی نمودند. اختراع تلگراف توسط مورس7 و تلفن توسط گراهام بل8، نیز از اولین گام های لازم جهت کاهش محدودیت های جغرافیایی در نقل و انتقال اطلاعات به شمار می روند.
سیستم کارت پانچ هولریس9، برای اولین بار در سال 1890 در سرشماری ایالات متحده آمریکا بکار گرفته شد و زمینه پردازش داده ها در مقیاس وسیع را فراهم نمود و با توسعه تکنولوژی الکترومکانیکی جهت محاسبه های اتومکانیک توسط آیکن10 در دهه 1940 در دانشگاه پنسیلوانیای11 آمریکا، سرعت و حجم اطلاعات افزایش چشم گیری یافت و قابلیت دستکاری داده ها و اطلاعات نیز فراهم آمد (آنسف و مک دانل12،1380).
سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)13 در دهه 1960 نسبتاً ناشناخته بود. در اوایل 1970 بنیان آن شکل گرفت و در سال 1980 اطلاعات اندکی درباره MIS وجود داشت. تکنولوژی در این زمینه در سطح بسیار پائین قرار داشت. امروزه سیستم مدیریت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغییرات تکنولوژی، تکیه گاه اصلی بخش های مختلف توسعه جوامع، صنعت و تجارت محسوب می شود، به طوری که اطلاعات ضروری و به هنگام را برای تسهیل فرایند تصمیم گیری مدیران در سازمان ها فراهم می سازد (انواری و رستمی، 1375).
با حضور رایانه ها و نفوذ آنها به درون سازمان ها در قرن بیستم، سیستمی بنام “سیستم مدیریت اطلاعات” برای مدیران طراحی شد، که اطلاعات درون سازمانی را معمولاً در قالب گزارش های منظم دوره ای و یا موردی به مدیران ارائه می کرد (واتسون14، 1385).
مدیران سازمان های بزرگ و پیشرفته با وظایف گسترده و پیچیده مانند بانک ها، شرکت های بیمه، مؤسسات صنعتی بزرگ، آموزش و پژوهش و دانشگاه ها و امثال آنها با داشتن مرکزی اعم از مکانیزه و غیر مکانیزه در آن سازمان ها، جهت جمع آوری اطلاعات و منعکس کردن آخرین تغییرات مربوطه در آنها، از آخرین اخبار و تحولات در سازمان خود مطلع می شدند (انواری و رستمی، 1375). چنین مرکز یا مغز اطلاعاتی15، مدیران کلیه واحدها را در جریان آخرین اطلاعات و اخبار در سازمان ها می گذارد، به بیان ساده چشم و گوش اداره کنندگان، تصمیم گیرندگان، متخصصان و کارشناسان در آن سازمان به شمار می رود و به آنها در فکر کردن و تصمیم گرفتن کمک می کند و امور برنامه ریزی و کنترل کلاً از طریق اطلاعات کسب شده از این واحد انجام می شود و به طور خلاصه، منبع کسب اطلاعات برای کلیه واحد های سازمان است (کاظمی، 1376).
بیان مسئله
امروزه اهمیت اطلاعات به عنوان منبع مهم تاکتیکی و استراتژیک در سازمان ها مطرح بوده و به عنوان یک منبع عمده برای ارزش افزوده احتمالی و تصمیمات راهبردی مدیریت، شناخته شده است. نقش داده ها و اطلاعات در مدیریت سازمانها، نقش حیاتی و اساسی است لذا هر چه فضای اطلاعات یک سازمان دقیق تر و منسجم تر باشد، سازمان بهتر می تواند بر مدیریت اجزای خود احاطه داشته باشد (انواری و رستمی، 1375).
امروزه از سیستم مدیریت اطلاعات در سازمانهای مختلف در جهت کارآمدتر شدن فرآیندهای درون سازمانی و نهایتاً ارائه محصولات بهتر استفاده می گردد (مک لوید16، 1378).
بکارگیری سیستم مدیریت اطلاعات در سازمان ها تا حد بسیار زیادی می تواند در بالا بردن دقت و سرعت انجام امور و هم چنین افزایش بهره وری کارها و تخصصی شدن اطلاعات بخش های مختلف یک سازمان یاری رسان باشد و در حقیقت از تراکم اطلاعاتی در بخش های مختلف یک سازمان بکاهد (علی الخصوص سازمانی با وسعت آموزش و پرورش که با حجم انبوهی از اطلاعات کارکنان و دانش آموزانِ خود مواجه می باشد) و این امر نه فقط در یک بخش از سازمان بلکه در ابعاد مختلف (مدیریت ارشد، مدیریت میانی، مدیریت عملیاتی یا اجرایی) می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد (کومار17، 1374).
در کشورمان نیز برخی سازمان ها با توجه به جدید بودن مفهوم این سیستم، مبادرت به استفاده از آن کرده یا حداقل مطالعاتی در خصوص امکان استفاده از آن را فراهم نموده اند. اطلاعات، همیشه در محیط های آموزشی به عنوان یک مزیت رقابتی، مطرح بوده و علاوه بر مزایای کوتاه و بلند مدت برای مدارس؛ مزایای استراتژیک نیز برای مناطق و سازمان های آموزش و پرورش در پی خواهد داشت.
سازمانی با گستردگی آموزش وپرورش با انبوه عظیمی از حجم اطلاعات در حوزه های زیر مجموعه خود روبروست؛ از جمله این اطلاعات، اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی دانش آموزان می باشد که با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان در کشورمان با حجم وسیعی از داده و اطلاعات روبرو هستیم.
از آنجا که یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش بهبود جریان دانش در هر جامعه ای می باشد لازم است از این دادها در هر منطقه از آموزش وپرورش به نحو صحیح و در جهت اعمال مدیریت کارآمدتر و سریع تر استفاده نمود.
سیستم مدیریت اطلاعات دومین نسل از سیستم های اطلاعاتی است که بطور خاص گزارشات لازم از سیستم های پردازشی تعاملات را بصورت ترکیبی، آن لاین و بصورت نمودارهای تعریفی، تهیه و در اختیار مدیران قرار می دهد و به همین دلیل به آن سیستم گزارش دهی مدیریت18 نیز گفته می شود. این سیستم مجموعه ای پالایش یافته از داده ها19 را که مورد نیاز مدیران مربوطه جهت تصمیم گیری های صحیح و سریع مبتنی بر اطلاعات است، ارائه می نماید (مک کینی و کوپلند20، 1998).
بطور خلاصه علل نیاز به سیستم های اطلاعات؛ بهبود و سرعت در تصمیم گیری ها و کنترل همه جانبه، جامع و یکپارچه جریان اطلاعات و ارتقای بهره وری در ارائه خدمات می باشد (علاقه بند، 1384).
در این میان نکته مهم این است که تغییرات واقعی که می تواند ارزش بالقوه اطلاعات را افزایش دهد، توانایی مدارس در استفاده از این منبع مهم (اطلاعات) از طریق کاربرد فن آوری و سیستم های جدید است؛ لذا با استفاده از تجهیزات رایانه ای و پایگاه داده ها، می توان به طور منظم لیست نمرات و وضعیت تحصیلی را برای مدیران مناطق آموزش و پرورش و یا والدین دانش آموزان ارسال و مدیر بطور همزمان نقاط ضعف سیستم آموزشی خود را تقویت و نقاط قوت را بهبود ببخشد.
به دلیل اهمیت نظام آموزش و پرورش و حساس بودن وظیفه این نهاد در تمام جوامع، این سازمان از اولویت بیشتری به جهت روزآمد و کارآمدتر شدن در حوزه اطلاعات برخوردار می باشد و مطالعه امکانسنجی استقرار این سیستم در آموزش و پرورش بر پیشرفت سریع تر نظام تعلیم وتربیت (از نظر مدیریت بر اطلاعات تحصیلی دانش آموزان) و به طبع آن جامعه منجر خواهد شد؛ لزوم ایجاد و بکار گیری این سیستم در حوزه آموزش و پرورش کشورمان چه در سطح مدرسه یا منطقه هنوز بصورت جامع و متقن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.
ضرورت و اهمیت پژوهش
امروزه کاربرد فناوری اطلاعات روز به روز در حال گسترش است. از دید اسمیت استروف21 (1997) به طور کلی سازمان شامل سه هسته می باشد:
1- فرایند تصمیم گیری
2- جریان اطلاعات
3- جریان مواد (واتسون، 1385).
فناوری اطلاعات بر روی هر سه هسته فوق می تواند تأثیرگذار باشد. کاربرد فناوری اطلاعات، سازمان ها را قادر می سازد امتیاز های مهمی از قبیل موارد زیر را کسب کنند:
1- صرفه جویی در هزینه و بهبود بخشیدن جهت تبادل اطلاعات.
2- اجتناب از خطای انسانی هنگامی که وظایف تکراری یا بسیار پیچیده است.
3- صرفه جویی مالی به دلیل کاهش ضریب خطا در زمان انجام وظایف.
4- ادغام و هماهنگی چندین وظیفه در یک وظیفه.
5- بهبود بخشیدن کارائی و اثر بخشی سازمانی.
سازمان های پیشرفته امروزی استقرار سیستم های مدیریت اطلاعات را به عنوان یک روش دستیابی به کارایی و اثر بخشی، حائز اهمیت می شمارند. سیستم اطلاعات در ایران در مدت زمان طولانی و با صرف هزینه های بالا و بسیار، توسعه یافته است لیکن بعلت عدم وجود یک برنامه استراتژیک و کلان برای توسعه و پشتیبانی کافی از سوی مدیران و کاربران سیستم ها از یک سو و عدم تطابق سیستم ها با نیازهای کاربران در سازمان ها و نداشتن کیفیت لازم از سوی دیگر، بسیاری از مواقع فاقد کارایی و کارآمدی مورد نظر بوده است (الهی، 1384).
در این میان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نیز بعنوان نهادی که در جهت افزایش کیفیت و کمیت برنامه ریزی های هدف گذاری شده مختص به خود گام بر می دارد، بجهت نیل به اهداف خود نیاز به اطلاعات دقیق و صحیح و سریع از دانش آموزان تحت پوشش خود دارد تا بتواند پاسخگوی نیاز مخاطبانش مطابق انتظارات تعریف شده در عصر حاضر باشد. لذا این سازمان هر چند که در جهت استقرار سیستم اطلاعات، گام هایی را برداشته و سیستم اتوماسیون22 اداری و سیستم های مشابهی را راه اندازی کرده، ولی تنها، این سیستم یا احیاناً سیستم های مشابه، پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سازمانی به این گستردگی که بیش از 20 منطقه و ادارات تابعه در مناطق و مدارس در آموزش و پرورش شهر تهران را شامل می شود، نخواهد بود.
بنابراین در عصر انفجار اطلاعات و مجهز شدن سازمان ها به اطلاعات گسترده و به ویژه در سازمانی که از جنبه های مختلف دسترسی به اطلاعات چه در بُعد مدیریت و چه در بُعد آمار و اطلاعاتِ دانش آموزان و تمرکز و هماهنگی میان آن جهت استفاده و مدیریتشان، نیازمند داشتن یک سیستم قوی اطلاعاتی هستند، لزوم امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در سازمان مربوطه ضروری بنظر می رسد. نتایج این تحقیق به مدیران سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کمک خواهد نمود، تا در برنامه ریزی های آینده به استقرار این سیستم در سازمان اهمیت داده و با استقرار سیستم های مدیریت اطلاعات در بخش های مختلف بتوانند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های حساس خود را بر مبنای اطلاعات متمرکز، به روز و آن لاین انجام دهند. بدون شک استقرار این سیستم در این سازمان می تواند تحول اساسی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها ایجاد کرده و با استفاده از آثار مثبت آن به کلِ شبکه آموزش و پرورش کشور انتقال یابد تا بتوان در سطح کلان کشور به مدیریت همزمان اطلاعات دانش آموزان پرداخت و از نتایج حاصله در جهت بهبود وضعیت آموزش کشور که در نهایت بهبود وضعیت جامعه را بهمراه خواهد داشت، استفاده نمود.
هدف پژوهش
هدف کلی امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) در مدارس راهنمایی شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان می باشد.
اهداف اختصاصی
1- امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران با توجه به مؤلفه های متغیر اقتصادی امکان سنجی.
2- امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران با توجه به مؤلفه های متغیر فنی (تکنیکی) امکان سنجی.
3- امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران با توجه به مؤلفه های متغیر عملیاتی (سازمانی) امکان سنجی.
4- تعین اولویت هر یک از متغیر های امکان سنجی.
سؤالات پژوهش
1) آیا امکان استقرار سیستم مدیریت اطلاعات از بُعد اقتصادی امکان سنجی در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران وجود دارد؟
2) آیا امکان استقرار سیستم مدیریت اطلاعات از بُعد متغیر فنی (تکنیکی) امکان سنجی در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران وجود دارد؟
3) آیا امکان استقرار سیستم مدیریت اطلاعات از بُعد متغیر عملیاتی (سازمانی) امکان سنجی در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران وجود دارد؟
4) هر یک از متغیر های اقتصادی، فنی و عملیاتی امکان سنجی از لحاظ رتبه بندی در چه جایگاهی قرار دارند؟
فرضیه پژوهش
استقرار سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) در مدارس راهنمایی شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان امکان پذیر می باشد.
فرضیه جزئی اول
استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران با توجه به مؤلفه های متغیر اقتصادی امکان سنجی امکان پذیر می باشد.
فرضیه جزئی دوم
استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران با توجه به مؤلفه های متغیر فنی (تکنیکی) امکان سنجی. امکان پذیر می باشد.
فرضیه جزئی سوم
استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران با توجه به مؤلفه های متغیر عملیاتی (سازمانی) امکان سنجی امکان پذیر می باشد.
فرضیه جزئی چهارم
هر یک از متغیر های امکان سنجی نسبت به دیگری دارای اولویت می باشند.
مفاهیم و واژگان
آموزش و پرورش
جریان یا فرآیندی منظم و مستمر که هدف آن هدایت رشد جسمانی و روانی و بطور کلی رشد همه جانبه شخصیت افراد یک جامعه به منظور کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنان است (سیف، 1368).
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
به نقل از وبگاه رسمی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران؛ این سازمان، سازمانی است که به منظور آموزش و پرورش افراد واجب التعلیم بنا گردیده و هدف اصلی آن تعلیم و تربیت این افراد می باشد. در حال حاضر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش و دارای بیست منطقه آموزش و پرورش می باشد.
سیستم
سیستم مجموعه ای از اجزای مُجزا و متعامل که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک با یکدیگر همکاری دارند، تعریف می شود (برتالنفی23،1366).
تمامی اجزای یک سیستم برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک با هم همکاری می کنند؛ هدفِ مشترک، مسیر فعالیتها را مشخص می کند (نوروزی،1390).
داده24
داده ها شامل واقعیتها و اشکالی هستند که برای کاربر، بی‌معنی می باشند. وقتی که این داده ها پردازش شدند تبدیل به اطلاعات می گردند.
اطلاعات
اطلاعات، داده های پردازش شده یا داده هایی با معنی می باشند. تبدیل داده ها به اطلاعات توسط یک پردازنده اطلاعات انجام می شود. پردازنده اطلاعات یکی از عناصر کلیدی سیستم ادراکی است. پردازنده اطلاعات می تواند شامل عناصر رایانه‌ای، عناصر غیر رایانه‌ای یا ترکیبی از آن دو باشد (مک لوید، 1378).
سیستم های اطلاعاتی
سیستم اطلاعاتی، سیستمی مبتنی بر رایانه است که تحت کنترل مستقیم یک مدیر یا کاربر بوده و اطلاعاتی به روز را درباره شرایط داخلی و خارجی سازمان و مخاطبان آن، برای ایشان فراهم می سازد (واتسون، 1385).
مدیریت اطلاعات
منظور از مدیریت اطلاعات، ارتقاء کارآیی سازمان از طریق تقویت توانایی های آن برای برآورد نیازهای درونی و برونی آن در یک وضعیت فعال و پویا و تثبیت شده است (صرافی زاده و علی پناهی، 1380).
پایگاه داده
نرم افزاری که یکپارچگی منطقی را در پرونده ها بصورت آشکار و یا پنهان ایجاد و حفظ می کند، سیستم مدیریت پایگاه داده نامیده می شود.
متخصصان شبکه
مدیر شبکه، مدیرکارشناس در زمینه تخصصی ارتباطات و اطلاعات است وسخت افزار و نرم افزار مورد نیاز را پیشنهاد می دهد (مک لوید، 1378).
مدیران
مدیران اشخاصی هستند که یا در مدارس با توجه به شاخصه های تعریف شده مشخص، اقدام به مدیریت بر مدرسه می کنند و یا افرادی هستند که در سطح منطقه و به صورت ستادی به مدیریت افراد و عوامل زیر مجموعه خود می پردازند، بدیهی است که مجموعه کادر مدیریتی مدارس و معاونان مربوطه در پژوهش جاری مورد نظر خواهند بود.
معلمان
افرادی که با شرایط مشخص و تعریف شده مورد نظر وزارت آموزش و پرورش مبادرت به تعلیم و تربیت دانش آموزان کرده و بطور مستقیم با ایشان در ارتباط و تعامل می باشند.
امکان سنجی
امکان سنجی پژوهشی است که اطلاعات اولیه راجع به قابلیت ها و موفقیت ایده های کاری را در شرایط محیطی بدست می آورد. چنین مطالعه ای به امکان پیاده سازی طرح در پرتو شرایط موجود و عوامل باز دارنده توجه دارد. در کل امکان سنجی فرصت های موجود را مورد بررسی قرار می دهد و بهترین مسیر برای ایده یا طرح را انتخاب می کند تا پیاده سازی ایده مورد نظر امکان پذیر گردد (رهنورد، 1383).
فصل دوم
(ادبیات و پیشینه تحقیق)
مقدمه
ترمینولوژی25یا همان واژه شناسی جزئی از مباحثی است که در این فصل بدان پرداخته شده است. بررسی واژگان بکار رفته در پژوهش و پرداختن به مفاهیم مورد نظر، نگاه جامع به ادبیات بکارگیری شده را نمایان می سازد. اساساً جهت نیل به تحقیقات عملی و کاربردی لازمه هایی را نیاز دارد که مبانی نظری و تئوریک یکی از این لازمه ها را شامل می شود. با طرح مسائل نظری و شرح و بسط اینگونه مفاهیم راه برای تحقیقات کاربردی و عملی هموار خواهد شد. نحوه توضیح مسائل مورد نظر و اولویت بندی آنان نیز جهت منطقی نمودن پژوهش، گام حساس و حائز اهمیتی خواهد بود. لذا سعی محقق بر این بوده است که واژگان و مفاهیم مورد نظر را بصورت پلکانی از آسان به مشکل و از ساده به ترکیبی با رعایت اهمیت مطلب بنحوی بیان کند که ضمن حفظ انسجام مطالب، مخاطب با پیگیری بحث از ابتدا، دچار خلأ مفهومی نگردیده و در فصول آتی هر کجا که واژهایی بصورت تخصصی بکار رفته است، مفهوم و مصادیق آن قبلاً از نظر گذشته باشد. در انتهای فصل نیز ضمن مروری بر پیشینه تحقیق، ابتدا تحقیقات مرتبط و بعضاً مشابه داخلی با ذکر توضیحی اجمالی و نتایج بدست آمده بصورت کاملاً فشرده و خلاصه صرفاً جهت باز شدن مطلب آمده است که بدیهی است با ذکر منابع مختص آن در فهرست منابع، میتوان با رجوع به اصل پیشینه و تحقیقات مذبور، آنها را مشاهده و مطالعه نمود. پیشینه ها با رعایت ترتیب سال تحقیق از قدیم به جدید تنظیم شده اند. در خصوص پیشینه های خارجی نیز رعایت تمام مطالب مربوط لحاظ گردیده است.در پایان ذکر این نکته ضروری است که همانگونه که گفته شد سعی گردیده با رعایت ترتیب مطالعه سلسله مطالب فصل در پایان ابهامات احتمالی در خصوص موضوع پژوهش در اذهان مخاطب وجود نداشته باشد.
تعریف سیستم
سیستم مجموعه ای از اجزای مُجزا و متعامل که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک با یکدیگر همکاری دارند، تعریف می شود (برتالنفی، 1366)، بنابراین می توان گفت:
هر سیستم دارای مجموعه ای از اجزاء یا مؤلفه های تشکیل دهنده است؛ چنانچه این اجزاء وجود نداشته باشد سیستم وجود نخواهد داشت.
اجزای یک سیستم باید با یکدیگر مرتبط باشند؛ اگر میان اجزایی که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند ارتباطی وجود نداشته باشد و بین آنها وحدتی حاصل نشود، سیستم نمی تواند کار کند. تمامی اجزای یک سیستم برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک با هم همکاری می کنند؛ هدفِ مشترک، مسیر فعالیتها را مشخص می کند. بین اجزاء یا عناصر یک سیستم تعامل وجود دارد؛ تعامل نوعی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است. این ارتباط دو سویه دلالت بر آن دارد که تغییر در سایر عناصر و در نتیجه تغییر در هدف سیستم می شود. همه عناصر یا اجزای سیستم با یکدیگر مشابه نیستند؛ به عبارت دیگر عناصر تشکیل دهنده یک سیستم ویژگی ها و کارکردهای متفاوت دارند و این تفاوتها برای یک سیستم ضروری است. هر یک از عناصر وظیفه خاصی را بر عهده دارند؛ بنابراین در سیستم، تخصصی بودن اجزاء اهمیت دارد (نوروزی، 1390).
مفهوم سیستم ها
سیستم، گروهی از عناصر می باشد که به دلیل خواسته مشترک و رسیدن به یک هدف، با هم ترکیب می شوند. برای مثال در یک مرکز اطلاعاتی؛ منابع انسانی، رایانه ای و اطلاعاتی برای رسیدن به هدف مشترک که همان ارائه اطلاعات به کارکنان یا مدیران آن مؤسسه است با هم ترکیب می شوند. در هر سیستمی پنج عنصر درونداد، برونداد، تبدیل، مکانیسم کنترل و در نهایت اهداف وجود دارند بطوریکه حرکت سیستم بصورتی است که درونداد به برونداد، تبدیل می شود. در این میان مکانیسم کنترل، فرایند تبدیل را برای اطمینان از رسیدن به اهداف سیستم، زیر نظر قرار می دهد. مکانیسم کنترل توسط حلقه بازخورد به جریان منابع متصل می شود و حلقه بازخورد اطلاعات را از برونداد سیستم کسب کرده و آن را برای مکانیسم کنترل، قابل دسترسی قرار می دهد. مکانیسم کنترل، علائم بازخورد را با اهداف تطبیق داده و منجر به بروز علائمی به عنصر درونداد می شود و تا زمانیکه که سیستم لازم دارد عملیات آن را تغییر می دهد (مک لوید، 1378).
سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند تعریف کرد. رابطه متقابل به این معناست که عناصر الف در روابط ب شرکت می کنند به طوریکه رفتار یک عنصر الف در ب با رفتارش در رابطه دیگر ب2، متفاوت است. اگر رفتارها در الف و ب متفاوت نباشند، هیچ اندرکنشی وجود ندارد (برتالنفی، 1366).
انواع سیستم ها

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید