تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:
هتل: نوعی مکان مسکونی اجاره ای است که معمولا برای مدت کوتاه به افراد اجاره داده می شود و از امکانات اقامتی وگردشگری شهرها به حساب می آیدکه بیشتر مورد استفاده مسافران وگردشگران قرار می گیرد.
مسافرت:
به جابه جایی انسان از محلی به محل دیگر به هر منظوری وبرای هر مدتی گفته می شود.
روش شناسی تحقیق:
در این پژوهش با گرد آوری یک سری اطلاعات موجود در زمینه نیاز ها و خواسته های فضاهای اقامتی مخصوص بانوان، به تجزیه و تحلیل هایی پرداخته تا چارچوبی منظم را ایجاد کند و در نهایت با طراحی بر اساس چارچوب جدید هدف کلی تحقیق محقق گردد.
نحوه اجرا به این صورت است که:
1. بررسی نمونه های کار شده، تهیه استاندارد ها و ارائه روشها و سبکهای طراحی.و استفاده از اطلاعات موجود در منابع معماری و استاندارد و ضوابط طراحی هتل تدوین شده.(به روش کتابخانه ای).
2.انتخاب روش طراحی، اهداف اصلی طرح و مراحل کار. (با استفاده از تجزیه و تحلیل مقایسه ای).
3. شناخت منطقه به لحاظ جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی و استفاده از ضوابط موجود و طرحهای هادی و جامع شهر و کتب اقلیمی و جغرافیایی و سایتهای معماری (روش کتابخانه ای و میدانی).
4. برنامه فیزیکی، سایت آنالیز، تهیه دیاگرامها، لکه گذاری و طراحی و ارائه کلیه نقشه ها.(استفاده از ابزارهای گرافیکی و نرم افزار auto cad , 3dmax .
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
دو متغیر اصلی تحقیق عبارتند از: ویژگی های کیفی فضای معماری هتل مخصوص بانوان به عنوان متغیر مستقل وخصوصیات فیزیکی وحس امنیت، راحتی، شادابی به عنوان متغیر وابسته می باشند.بین ویژگی کیفی فضای هتل و خصوصیات فیزیکی وحس راحتی شادابی رابطه برقرار است.
این تحقیق به دنبال آن است که چگونه می توان به تمامی ابعاد متغیر ویژگی کیفی فضا درهتل بانوان پرداخت ؟ بدین منظور باید ابتدا دانست که نیازهای زنان در این رابطه چیست و منظور از آن در این تحقیق چه می باشد ؟
زن به جنس مونث گفته می شود. دردوران جاهلیت وپیش از اسلام زنان ودختران را زنده به گور می کردند باظهور اسلام شخصیت زنان مورد توجه قرار گرفت وبه عنوان موجود متعالی در کنار مردان در جامعه به فعالیت پرداختند.
زن می تواند پدید آورنده غرور وعزت برای بشریت باشد. باعلم به ساختار شخصیتی زن، روحیات زنانگی او باید موردتوجه قرار گیرد. براین اسا س در طراحی فضای مخصوص بانوان باید تمامی جوانب روحیات او در نظر گرفته شود.
-تاثیر روانی اشکال ورنگها ونور بر روی بانوان:
توجه به اشکال وعناصر نور ورنگ بعنوان یک نیاز اساسی در یک فضای معماری زنانه.
-بافت:
استفاده از اجسام دارای بافت های ظریف وزیبا باتوجه به کاربرد داخلی وخارجی ساختمان.
-مبلمان ودکوراسیون داخلی.
-عملکرد فضایی هتل ومحدودیتها.
برای دستیابی به کیفیت بالا در این طراحی نیاز به اطلاعات کافی می باشد لذا برای آن بهترین راه این است که از شناخت شخصیت بانوان وروش فرآیند طراحی کمک گرفت.
و استفاده از اشکال و واژه های معماری مناسب که شامل انتخاب یا خلق اجزا و بخشهای جزء و توجه به ترکیب و وحدت یافتن اجزاء می باشد.
شرح کامل روش گردآوری داده‏ها:
روش میدانی:
(جلسه پرسش و پاسخ(کرکسیون) با اساتید معماری وبرداشت و جمع آوری اسناد تصویری….)
کتابخانه ای و اینترنتی:
تهیه منابع با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از اینترنت از طریق جستجو در بانک های اطلاعاتی و اینترنت در سایت های CAB, Yahoo, Google، مراجعه به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کتابخانه تخصصی معماری باغ فردوس و کتابخانه مرکزی (جهت دستیابی به ضوابط و استاندارد های طراحی هتل، طرح های انجام شده و کتاب استانداردهای معماری نویفرت و…).
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
نتایج بررسی مطالعاتی و مقایسه استاندارد های طراحی هتل و ضوابط کلی و آنالیز داده ها و در طراحی و ترسیم نقشه بااستفاده از نرم افزاراتوکد و….
قلمروی زمانی:
تهیه استاندارد ها و ارائه روشها و سبکهای طراحی واستانداردهای هتل حدودا یک ماه.
انتخاب روش طراحی، اهداف اصلی طرح و مراحل کارحدودا دو ماه.
منطقه به لحاظ جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی حدودا یک ماه.
بر نامه فیزیکی، سایت آنالیز، تهیه دیاگرامها، لکه گذاری و طراحی و ارائه کلیه نقشه ها حدودا سه ماه.
فصل دوم
شناخت زن
2-1- زنان در ساخت تمدن
قرن‌هاست زن همچنان در مرکز این هسته اصلی اجتماعی روشنایی‌بخش کانون زندگی است. شباهتهای طبیعی که بین مادر و زمین برقرار شد و پیوندهای ناگزیر این دو با یکدیگر در عصر آغازین کشاورزی هر دو را در مرکز توجه مادی و معنوی جوامع کهن قرار دارد.
در عرصه اجتماعی نیز توانایی‌ها و برتری‌های زن باعث شد که زن‌سالاری و دوره تثبیت قدرت زنانه آغاز می‌گردد، برتریهایی که زن تا این دوره بر جنس مخالف حضور داشته باشد. و با پیشرفت‌هایی که در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته دوران زن‌سالاری در جوامع انسانی زنان همچون مردان به اندازه آنان در ساختن تمدن و شاید هم بیشتر نقشی داشتند. حتی در قبول خیلی از مسئولیت‌های اجتماعی زنان به مراتب موفق‌تر از مردان به انجام نقش اجتماعی پرداختند. تعلیم و تربیت طرز جوامع مختلف در ساخت تمدن در طرز تفکری که برای زنان آن جامعه ایجاد می‌شود نقش بسزایی دارد حتی در خیلی از تشکیلات حکومتی هم جای پای زنان بزرگی دیده می‌شود که در اداره جوامع بزرگ خیلی موثر بوده‌اند.
زن در ایران باستان
در تاریخ پر افتخار ایران کمتر کسانی می‌توان یافت که در آن نامی از زن برده نشده باشد و یا آنکه قهرمان یا قهرمانان آن را زنان تشکیل نداده باشند. تاریخ نشان می‌دهد که در اکثر نقاط دنیا به استثناء ایران و مصر و آشور زن در اجتماع دارای مقام برجسته و مهمی نبوده است. در اوستا کتاب مقدس زردتشت همه جا با نیکی از زن یاد شده و مطالبی آمده که مشخص می‌کند در ایران باستان آنچنان زن و مرد یکسان بوده‌اند حتی پس از مرگ نیز یکسان به محک آزمایش زده می‌شدند و پاداش خود را یکسان دریافت می‌کرده‌اند.
شیوع زن افزون تحصیل کمالات در جهان زنان ساسانی به احتمال قوی عامل اساسی ایجاد میل شدید آنان برای در هم شکستن یوغ اسارت گذشته و شوق کسب استقلال به شمار می‌رود.
دید اسلام نسبت به زن
دید اسلام ا نسبت به زن دیدی احترام آمیز است. طبیعت زن جدای از طبیعت مرد نیست او در بینش ما نیمی از پیکر جامعه است. او پایه‌گذار اصلی هسته خانواده و در نقش کلی مدینه فاضله است او را می‌توان معلم بشریت نامید تا حدی که هم دست‌ها و پیشرفت‌ها از سوی او معین می‌گردد. در توصیه اسلامی کفه ترازو به سوی زن سنگین‌تر است تا به سوی مرد و ارج و احترامی که اسلام برای مادر قائل است قابل مقایسه با احترام یک پدر نیست.
زن و مرد هر دو دارای حق آزادی و استقلالند و این آرزوی اسلام است که زن به کمال معرفت و رشد فکری برسد. اسناد اسلامی سخن از شگفت‌های وجود زن دارند خداوند عجایب آفرینش خود را درباره زن پیاده کرده و آیت خود را از طریق او نشان داده او از روی عظیم و سرشار از عاطفه برخودار است.

2-2- حضور اجتماعی زن
بسیاری از زنان گمان می‌کنند که راه رشد به رویشان بسته است. بدان خاطر که اسلام با حضور اجتماعی زن مخالفت دارد و با توجه اسناد مربوطه به قرآن و سنت خواهیم دید که گمان باطنی بیش نیست اسلام با حضور زن در اجتماع مخالف نیست بلکه با بی بند و باری و بی عفتی اجتماعی مخالفت است، حجاب در اسلام به معنی منع حقوق زن در جامعه نیست بلکه به معنای حضور تحت شرایط معین است.
زن ایرانی نیز همچون دیگر هم جنسانش در سراسر جهان (هرچند با شدت و ضعف) چهارچوب‌های کهن را شکسته و از محدود آشنای دیر پای خود گام به جهان گذارده است که ارزش‌های نوینی را طلب می‌کند را معرق نهاده است.
زن ایرانی که امروز به ساحت اجتماع پا نهاده است از نسل‌ها در حد فرسنگ‌ها به دور است این زندگی جدید و رفع تضادهاست که نمی‌توان و نباید آن را خفه کرد و یا نشنیده گرفت زیرا اثرات اجتماعی آن به زنان محدود نمی‌شود و گریبان مردان و جامعه را نیز خواهد گرفت. پس باید این تضادها و علت و معلول آن شناخته شوند تابتوان به رفع شان کوشید. در دورای زندگی می‌کنیم که حتی اگر بخواهیم چشم بر روی تمامی ابعاد تأثیر زنان بر رویدادهای اجتماعی ببندیم نمی‌توانیم نقش زنان را در اقتصاد نادیده بگیریم. عقب ماندگی زنان یکی از سرفصل‌های عقب ماندگی اجتماعی ماست و ناشکوفایی نیروهای سازنده در زن ایرانی تا اندازه‌ای بازسازی اجتماعی و اقتصادی کشور ما.
2-3- زنان معلمان واقعی جامعه
معلمان واقعی کودکان امروز که در آینده می‌توانند پس انداز کنندگان و سرمایه داران و یا سرمایه‌گذاران واقعی جامعه فردا باشند غیر از مادران امروز چه کسانی هستند؟ آنچه زنان انجام می‌دهند اثر بسزایی بر اکثر پروژه‌های توسعه دارد حتی اگر نقش آنان به وضوح در طراحی و اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته نشده باشد همانگونه که اکثر پروژه‌ها نیاز به داده‌های پایه‌ای کافی و مناسب دارد داشتن دید کافی نقطه شروع به شمار آوردن زنان در پروژه‌های توسعه است.
همه جا سخن از توسعه است اما کلید رسیدن به این امر ناباورانه به فراموشی سپرده می‌شود و به آموزشی حداقل وقت این قشر را می‌گیرد. آیا به راستی می‌توان منکر این واقعیت شد که بدون آموزش بی وقفه زنان ـ آگاهی دهی به آنها و ایجاد زمینه برای مشارکت آنها می‌توان به توسعه مسلم در جهت اساسی و مادی رسید؟
زن می‌تواند پدید آورنده غرور و عزت برای بشریت باشد. مگر نه اینکه اولین مومنه به اسلام یک زن آن هم خدیجه است. مگر نه اینکه اولین شهید اسلام یک زن به نام سمیه است.
2-4- نقش معلمی زن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

زن به معنای علمی و واقعی کلمه معلم است و از نظر ما معلم کسی است که در کا ر و برنامه تربیت است و بدین سان معلم‌تر از مادر کسی سراغ نداریم. خداوند امانت گرانقدر خود یعنی فرزندان را در اختیار او قرار داده و از او خواسته تا طفل را بعنوان امانت الهی تلقی کرده و موجبات رشد و اعتلای او را فراهم کند.
2-5- نیاز امروز زنان
زن امروز به علم و آگاهی پردامنه و وسیعتری نیازمند است از آن بابت که دام‌های گسترده‌ای در سر راه او قرار دارد و او بدون آگاهی لازم و بدون داشتن مقصدی که به سوی آن روان باشد نمی‌تواند خود را از این دام‌ها نجات بخشد.

2-6- آرمانداری زن
برای زن مهم است که آرمان و روش ارزنده‌ای را برای زندگی خود برگزیند و براساس آن پیش رود. در این آرمان و مقصد اصل بر این است که عفت زن و پاکدامنی او تعقل و تعلم او و خویشتنداری او صیانت شده زیر سوال نرود.

2-7- ورزش زنان از دیدگاه علم و پزشکی
تحقیقات گسترده‌ای در مورد عملکرد ورزشکاران زن صورت گرفته است. یک اتفاق نظر کلی در مورد سطح عملکرد آن وجود ندارد. ولی ورزش تأثیرات بسزایی بر روی بدن انسان دارد تمرینات منظم ورزشی دارای فواید مشابهی در زنان و مردان دارد. کاهش فشار خون، پایین آوردن تعداد ضربان قلب، افزایش ظرفیت هوازی همراه با کاهش درصد چربی بدن تمام موارد فوق به پیشگیری بیماری‌های قلبی کمک می‌کند. تقویت استخوان‌ها و جلوگیری از پوکی استخوان نتیجه ورزش توأم با اعمال وزن روی بدن است.
در یک جامعه پویا ایجاد شرایط برای سلامتی جسم و روان از اهداف مهم ورزش و تربیت بدنی است یکی از تأثیرات شگرف ورزش تبلور اخلاق و معنویات در جامعه است که این تأثیرات می‌تواند نقش زنان را که مربیان آینده جامعه‌اند در ابعاد مختلف زندگی تعمیق بخشد.
تربیت بدنی همانند هر پدیده خوب اجتماعی دارای گستردگی پیچیدگی و همبستگی خاص است که با ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی کاملاً آمیخته است و به هر حال ورزش می‌تواند در انتقال ارزش‌ها و مفاهیم فرهنگی در جامعه نقش بسزا داشته باشد. زن مسلمان ایرانی با نگرش مثبت و باوری مذهبی می‌تواند ورزش را بعنوان یک مسئولیت فردی تلقی کند تا بتواند از زندگی مفید و سازنده برخودار شود و نیز مشکلاتی را که در آینده با آن مواجه خواهد شد در فعالیت‌های ورزشی بیاموزد بسط و گسترش ورزش همراه با بستر سازی اجتماعی و فرهنگی کافی مثبت در ایجاد یک جامعه پویا و بالنده خواهد بود.

2-8- زیبا شناسی از دیدگاه زنان
ارجاع، مرکز زنان اسلامی مخاطبان متفاوتی را مورد خطاب دارد و زنان گروه اصلی مخاطبین هستند بنابراین باید روح و احساس این گروه از مخاطبین را در خود داشته باشد. یک معمار در ارائه اثر خود به دنبال یک ارتباط روح روانی با مخاطب اثر (زن) است و باید با شناخت و کنکاش در روح آنان به این مهم دست یافت زمانی که ارزش‌ها و نیازهای زنان اهمیت داشته باشد می‌توان انتظار خلق اثر هنری را داشت که بر روح آن تأثیر بگذارد. نیاز بشر به زیبایی به عنوان جزئی از فرهنگ قطعی است این مطلب را این واقعیت تأکید می‌کند که بیشتر از اولین روزهای خلقت همیشه سعی در زیباسازی محیطش داشته است هنر زیبایی همیشه در ارتباط با هم بوده‌اند و زیبا به طور غیر مستقیم نوعی تسکین دهنده است.

2- 9- خصوصیات روانی زنان ایرانی
در ذیل خصوصیات روانی زن امروز ایرانی را بر شمرده‌ایم.
1ـ زنان امروز ایرانی خصوصیات روانی بسیار مختلفی دارند این اختلاف به خصوص در شهرها بیشتر و بارزتر از روستاهاست. علل این اختلاف:
الف) وسعت کشور پهناور ما با شرایط متفاوت جغرافیایی طبیعی.
ب) تحولات سریع و متنوع جدید در همه شئون زندگی ما و وجود یک عنصر انقلابی و یک دوره انتقالی در تاریخ معاصر ما.
2ـ تفاوت‌های موجود بین رفتار و خصوصیات روانی زن و مرد ایرانی بیشتر مربوط به انگیزه‌هایی اجتماعی و تقاضاهای فرهنگی ماست و کمتر وابسته عوامل زیستی و بیولوژیکی است.
3ـ چهره روانی زن ایرانی ثابت مطلق و جاودانی نیست بلکه با تحولات دگرگون می‌شود.
4ـ به طور کلی هوش و استعداد زن در فطرت و خلقت بامرد تفاوت ندارد هر گاه تفاوتی مشاهده شود مربوط به نوع تربیت است.
5ـ تحقیقات آماری در ایران مانند کشورهای دیگر جهان نشان داده است که عقب ماندگی زنان کمتر از مردان است.
6ـ هر گاه زنان از مزایای اجتماعی و حقوقی و فرهنگی و شرایط تربیتی کم و بیش مساوی با مردان استفاده کرده‌اند از آنها گوی سخت را ربوده‌اند.
7ـ در جامعه ما و بنابر آنچه فرهنگ‌ها تعیین کرده هوشی زن و مرد در راه‌های کم و بیشتر مختلفی به کار افتاده و روی هم رفته زنان کمتر به مسائل کاملاً نظری و انتزاعی و بیشتر مسائل عملی و اجتماعی و اختصاصی پرداخته‌اند.
8ـ هوش عملی زن ایرانی رشد بسیار یافته و بسیاری از زنان در قدرت و سرعت محل از مردان پیش گرفته‌اند.
9ـ رشد هوشی کلامی نیز در آن دسته از زنان ایرانی که با مردان در شرایط فرهنگی و تربیتی برابر هستند بالاتر از مردان است.
10ـ اختلاف گویایی در دختران کمتر از پسران است.
11ـ در مشاغلی که روابط انسانی اهمیت مخصوص دارد زنانی که در دانش و تخصص همپایه مردانند از مردان توفیق بیشتری دارند.
12ـ در جامعه کنونی پرتحول ما اختلاف بارز کاراکتر مشی و سیرت (خلق و خو) که تنها در2 جنس مشاهده می‌شود. بلکه بین گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی زنان مشاهده می‌شود.
13ـ خصوصیات شخصیت و کاراکتر یا منش افراد در رابطه با محیط و برحسب الگوهای اجتماعی و تقاضاهای فرهنگی جامعه شکلی معین و صورتی نهائی و مشخص می‌یابد.
14ـ رشد شخصیت و ترقی و تکامل زنان از یک طرف نمودار رشد جامعه و از طرف دیگر عامل مهم تحول و ارتقاء جامعه و فرهنگ است.
15ـ روانشناسی زن یا خصوصیات رفتار و شخصیت وی را جز در چگونگی ارتباط زن با محیط فرهنگی و اجتماعی او نمی‌توان مطالعه کرد.
16ـ کاراکترها (شناسایی خصوصیات سیرت و شخصیت زن) فقط به توصیف و تصویر چهره‌ روانی زن نمی‌پردازد ـ بلکه با کشف قوانین تکوین شخصیت و رفتار علل و عوامل رشد و ترقی یا نارسائی و تداعی شخصیت زن را نیز نشان می‌دهد.
17ـ روی هم رفته زنان به اعتباری ازمردان حساسترند و هیجان پذیرند یعنی هم کمترین تحریک و فشار هیجانی را احساس می‌کنند و هم زودتر به تحریک و با فشار پاسخ می‌دهند.
18ـ زنان با وجود حساسیت هیجانی بیشتر شهر از مردان تعادل هیجانی خود را حفظ می‌کنند.
19ـ به طور کلی زن ایرانی به خاطر قدرت تحمل و شکیبایی کمتر از مرد ایرانی پرخاشگر و ستیزه جو است.
20ـ غالباً قدرت سازگاری زن ایرانی در شرایط دشوار بیشتر از مردان است.
21ـ به طور کلی سازگاری ایرانی کشورهای پیشرفته صنعتی متحمل‌تر ـ بردبار و خود دایرند یعنی قدرت کنترل هیجانی بیشتر دارند.
22ـ براساس پژوهش‌های تجربی و کلی چه در کشورهای اروپایی و آمریکایی روی هم رفته مردان ازنظر قدرت تنزل هیجان و ضعیف‌تر از نهان است.
2-10- شناخت زن
نیازهای ذاتی: نیازهای اولیه انسان برای زنده ماندن هستند مانند نیاز به غذا، آب، هوا
نیازهای اکتسابی: نیازهایی است که در نتیجه زندگی اجتماعی انسان به وجود آمده‌اند و احساس می‌شوند.
نیازهای ذاتی و اکتسابی در طول هم قرار دارند در واقع تا گروهی از نیازها برطرف نشود او به فکر نیازهای دیگر نمی‌افتد. مثلاً فرد گرسنه که سرپناهی ندارد میلی به خرید اتومبیل یا شعر گفتن و تفریح ندارد. دانشمندان روانشناس سلسله مراتبی از نیازها را ارائه کرده‌اند که از نیازهای اساسی زیستی آغاز می‌شود ودر سطوح بالاتر به انگیزه‌های روانی پیچیده‌تری می‌رسند که تنها پساز برآورده شدن نیازهای اولیه نقش مهمی را بر عهده می‌گیرند.
(جدول2-1)
خودشکوفایی و
شکوفا ساختن توانایی بالقوه
نیازهای ذوقی = تقارن ـ منظم
زیبایی نیازهای شناختی = دانستن، فهمیدن،
کاویدن نیازهای عزت نفس= اجرا و دستیابی نشان
دادن کفایت در کارها نیازهای تعلق و محبت = به دیگران
پیوستن، پذیرفته شدن، تعلق داشتن نیازهای ایمنی = احساس امنیت
کردن و دور از خطر بودن نیازهای فیزیولوژیایی= گرسنگی و تشنگی و
امثال آن ……..

سلسله مراتب نیازها = از دیدگاه دانشمندان و روانشناسان
2-11- شناخت هویت زنان ایرانی
جستجو برای بازیابی هویت‌های گمشده‌ای امروز بزرگترین مشغله و درگیری سیاسی ـ اجتماعی جهان ما است.
هویتی که ما در جستجوی آن هستیم از اساس به گونه دیگری است قصد این نیست که به بهانه جستجوی هویت زن میان زن و مرد خط جدایی افکند و با اثبات حقانیت راستین یا دروغین آن سرزمین و یا حدود و ثغو ری را طلب کرد. زن در قالب نیمه پیکر انسانی که زاینده آن نیمه دیگر نیز هست در جایگاهی فراتر از قوم و ملت و نژاد دو تبار قرار دارد. جستجو برای یافتن هویت راستین او تلاش برای یافتن هویت و سرشت راستین نوع بشر برای جهانی انسان پرود و انسان گرا است.
زن در عرصه جهان پهناور ما پیوسته زن بوده است و در همه جای این جهان و از آغاز پیدایش برزمین فارغ از زمان و مکان و نژاد و رنگ و آیین بار مسئولیتی ویژه را بر دوش داشته است. زادن، پروردن و به بلوغ رساندن و این بخشی از حیات زن است که انکار چون و چرا نمی‌پذیرد. در حقیقت هویت جوی برای زن در ورای این بخش از زندگی و این امتیاز ویژه او باید صورت گیرد. نقشی که زن در کنار یا جدا از وظیفه باز تولید نسل بشری در ساختار اجتماعی ساختار تاریخی زیربنای فرهنگ و تمدن در روان اجتماعی در پیدایش باورها و اعتقادها و سرانجام در اعتلای بشر داشته یا نداشته است. جستجو در گذشته‌های دور و اوراق پاره شده گمشده و گاه نوشته نشده تاریخ و استناد به یافته‌های انسان شناسی و باستان شناسی در پی هویت راستین زن و اثبات قدرت زنانه در گذشته‌ها به خودی خود رهگشای مشکلات امروزین زنان نیست این واپس نگری برای یافتن راهی به سوی آینده است. امروز زندگی زن ایرانی و خاورمیانه‌ای به جبر یا اشتیاق در حال تغییر شکل کیفی است. هر چند بازتاب دگرگونی چهره زن در سیمای زندگی جهانی در این سوی جهان اندک باشد. اثبات حضور زن در کنار مدد در تکوین تمدن بشری نه به صورت یک تقابل بلکه در هیأتی هم سو واقعیت و حقیقی است که می‌توان دوزنه‌ای به کشف آن حقیقت دیگر یعنی اهمیت و نقش زن و توانایی و آگاهیش برای رویایی با جهان امروز باشد.

2-12- فرهنگ و معنا
مهم‌ترین نیاز برای یک فرهنگ توسعه و تکمیل یک دنیای منظم است که برپایه اثرات متقابل و تضادهای پر معنا قرار گرفته‌اند. ارتباط کلامی به منظور حذف موارد غیرقابل بیان و درک توسط کلام می‌پردازد و به جنبه‌هایی که قادر به بیان و درک توسط کلام است مورد استفاده قرار می‌گیرد. معماری به جنبه‌هایی از زندگی که قادر به بیان توسط کلمات نیستند معنا می‌بخشد. معماری‌های خاص می‌توانند به بخش‌های مختلف اجتماع مانند کلیسا و حکومت هویت بخشند.
معماری
معماری مقوله‌ای است که از ابتدای هبوط حضرت آدم به زمین شروع شده است وتا عروج آخرین بنده خداوند به عرش اعظم ادامه خواهد یافت البته سنخیت آن با انسان آرزوی آغاز شد که خدواند به عنوان اواین معمار هستی دست به آفرینش کالبد گلین انسان نمود و سپس او را در بهشت عظیم جای داد.

سایت منبع

نوع معماری هر زمان ارتباطی تنگاتنگ با روح بشر آن زمانه دارد در زمان حضرت آدم که تخیلات زندگی در سنین نورادی بود یک سقف ساده، کل معماری آن زمان بوده که خود در زمانش بهترین سر پناه بوده است.
بعدها که روح و فکر بستر با طبیعت بیشتر آشنا شد و با این ما رأی جدید موقتی بیشتر درگیر شد روح پاک او از عالم معنا کم کم فاصله گرفت و در عالم خاکی ماوا گرفت و کم کم در آن غرق شد که به قول شاعر دو بیتی گوی باباطاهر عریان همدان
فلک زار و نذارم کردی آخر جدا از گلعذارم کردی آخر
میان تخته نرد محبت شش وپنجی بکارم کردی آخر
طبق مثل معروف که رنگ رخساره باید سر درون کند کارهای انسان همه از ارتباط لاینفک او با عالم و آخرت و موطن اولیه حضرت آدم در بعد آفرینش دارد لذا همیشه در جستجوی ایجاد یک مکان هر چند در مقایسه آن ناچیز و فرد ولی طبق آنان و آرزوهایی هست که برگرفته از تخیلات او از بهشت و نعمات آن است لذا همیشه سعی کرده آنرا به نحوی جامعه عمل بپوشاند بلکه بتواند این روح ناآرام و سیال خویش را تسکین دهد و از درد و آلامی که ناشی از جدایی او از روح اعظم است رهایی بخشد به همین علت است که آن را در داخل بناهای بزرگ و مجلل قرار می‌دهد مثل مروارید داخل صدف تا از گزند روزگار در امان باشد هر چند اینکار در ظاهر ممکن است جواب مناسبی باشد ولی تاکنون نتوانسته‌ آنرا آرام کند ولی همین نیز خود در خور ستایش است چون هر آفریدهای صفات آفریننده را داراست هر چند کم و ناقص ولی با این صفات می‌توان خالق اثر را شناخت.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید